gkl78.gif =
» kakkie kak:

dairee is hot
(19-04-2016 17:13:45)


» Bram:

Update van AV verslagen!
(06-05-2012 09:34:21)


» ksa oostkamp:

30 april: CHeck YOur BUtt
(30-03-2011 21:18:24)


» Jeugdraad:

Speelbossen en fuifkoffer = jeugdraad
(01-09-2010 20:11:30)


» Dagelijks Bestuur:

Een gelukkig nieuwjaar aan iedereen!
(05-01-2010 13:43:46)


Welkom bij de Jeugdraad van Oostkamp

Wat doet de jeugdraad, en wat kan de jeugdraad voor u doen?

  1. De jeugdraad geeft op vraag van de gemeenteraad advies over dossiers ivm het jeugdwerk.

  2. De jeugdraad kan op eigen initiatief adviezen geven over alles, maar dan ook alles wat te maken heeft met Oostkampse Jeugd.

  3. De jeugdraad tracht de grieven, bedenkingen en klachten van de Oostkampse jeugd om te zetten in constructieve voorstellen.

  4. De jeugdraad kan ook zelf concrete acties ondernemen! Zo heeft de Oostkampse Jeugdraad ervoor gezorgd dat in elke deelgemeente een condoomautomaat staat. Maar de jeugdraad verzekerde Hertsberge ook van een speelbos!

  5. De jeugdraad probeert de jeugdverenigingen te ondersteunen met onder meer: vormingen en elk jaar een gratis vat op de dag van de jeugdbeweging.

“De jeugdraad streeft ernaar kinderen, jongeren en het jeugdwerk in de gemeente te versterken om hen actief deel te laten nemen aan en te laten participeren in het vormgeven van de gemeente en de maatschappij waarin ze leven. Via de leden, jeugdverenigingen en andere geïnteresseerden en de vertegenwoordigende rol van de jeugdraad willen we de  levensomstandigheden van kinderen en jongeren als burgers van de gemeente verbeteren.”


Wat is de jeugdraad?

De jeugdraad is:

… een adviesraad, een gemeentelijk adviesorgaan dat op verzoek van het gemeentebestuur of uit eigen beweging, over alles wat kinderen en jongeren en het jeugdwerk aanbelangt advies kan formuleren.. Het is de officiële spreekbuis van alle jongeren bij het gemeentebestuur.

… een verzameling jonge mensen die zich willen bekommeren om wat het
gemeentebestuur allemaal wel en niet beslist voor kinderen en jongeren.

… een plaats voor discussie en debat over tal van onderwerpen binnen de gemeente.
Je krijgt er informatie uit eerste lijn op basis waarvan je je mening kan vormen.

… een midden waar je zélf voorstellen kan doen, zaken op de agenda kan plaatsen,
ideeën kan lanceren, voorstellen kan doen, …

Wie kan in de jeugdraad zitten?

Volgens de wetgever moéten de jeugdbewegingen vertegenwoordigd zijn in de jeugdraad. Elke Oostkampse jeugdbeweging heeft twee vertegenwoordigers in de jeugdraad. De Schepen van Jeugd en de jeugdconsulent zijn niet-stemgerechtigd lid en zijn dus ook aanwezig.

Elke jongere die in de gemeente woont en interesse heeft voor wat gebeurt in de gemeente en hierover mee wil nadenken. Dus ook JIJ kan in de jeugdraad zetelen…

Nog vragen? Contacteer ons gerust !


Data volgende Algemene vergaderingen!

»24-10-2010 12:52:41
» Reactie

5 november - Gratis vat in het JOC

Ter gelegenheid van de dag van de jeugdbeweging en de heropening van het joc geven wij als jeugdraad een gratis vat! Wees allen welkom!

Meer over het joc: www.jocdenartisjoc.be
Meer over ons: www.jeugdraadoostkamp.be 
»15-10-2010 09:01:05
» Reactie

EnquĂȘte jeugd beleid plan

Om de 3 jaar wordt er door de gemeente en in samenspraak met de jeugdraad een plan opgemaakt waarin het jeugdbeleid wordt vastgelegd voor de volgende 3 jaar. Hiervoor is er een enquête op gesteld. Ook jij kan die invullen en toesturen (koen@koenwildemeersch.be) om verbeteringen en problemen aan te duiden! (Klik hier voor het document)
»01-09-2010 19:25:45
» Reactie
{ development © CSD 2008 - Design © Ibe Van Roy 2009 }